ที่ กท./eb.18/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานสนับสนุนการปฏิบัติงานและปรับปรุงระบบตรวจสอบรายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)