ที่ กท./eb.19/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15