ที่ กท./eb.2/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)