ที่ กท./eb.21/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)