ที่ กท./eb.21/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้องานจัดหาบัตรอัตโนมัติ On Board Unit (OBU) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)