ที่ กท./eb.22/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้องานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 111 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)