ที่ กท./eb.23/2564 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อไม้คานกั้นอัตโนมัติ Automatic Lane Barrier (ALB) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)