ที่ กท./eb.24/2564 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้องานจัดหาระบบการระบุยานพาหนะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency Identification (RFID)) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)