ที่ กท./eb.28/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะสะพานทางแยกต่างระดับทับช้าง RAMP 0605 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)