ที่ กท./eb.28/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สาย บางใหญ่-กาญจนบุรี กม.77+000 ถึง กม.96+410 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)