ที่ กท./eb.29/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมสะพานและโครงสร้าง (Major Repair of Highway Structure) ต่างระดับรามอินทรา ที่ กม.42+785-43+100 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)