ที่ กท./eb.3/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งระบบแสดงระยะเวลาในการเดินทางอัตโนมัติ (Dynamic Travel Time Information System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)