ที่ กท./eb.31/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาให้บริการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบรายได้และ ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อให้รองรับตามความต้องการของผู้ใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)