ที่ กท./eb.35/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)