ที่ กท./eb.35/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัย บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)