ที่ กท./eb.36/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา-มาบตาพุด รวมทางแยกเข้าพัทยา และทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)