ที่ กท./eb.37/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาเช่างานเช่าเครื่องนับเหรียญ จำนวน 24 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)