ที่ กท./eb.38/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาเช่างานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 46 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)