ที่ กท./eb.38/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)