ที่ กท./eb.39/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาดำเนินการบริหารศูนย์บริการ Call Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)