ที่ กท./eb.4/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงระบบอำนวยการจราจร ช่วงชลบุรี-พัทยา บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)