ที่ กท./eb.40/2564 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาเช่างานเช่าเครื่องนับเหรียญ จำนวน 24 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)