ที่ กท./eb.40/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัย บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)