ที่ กท./eb.41/2564 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบรายได้และปรับปรุงโปรแกรมเพื่อให้รองรับตามความต้องการของผู้ใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)