ที่ กท./eb.41/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัย บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)