ที่ กท./eb.42/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา-มาบตาพุด รวมทางแยกเข้าพัทยาและทางแยกไปบรรจบบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)