ที่ กท./eb.42/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง งานซ่อมแซมสะพานและโครงสร้าง (Major Repair of Highway Structure) ต่างระดับรามอินทรา ที่ กม.42+785 – 43+100 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ระยะที่ 2