ที่ กท./eb.45/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี กม.77+000 ถึง กม.96+410 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)