ที่ กท./eb.46/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)