ที่ กท./eb.47/2564 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาเช่างานเช่าเครื่องนับธนบัตร ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)