ที่ กท./eb.47/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจัดทำ Line Sticker และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)