ที่ กท./eb.49/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาดำเนินการบริหารศูนย์บริการข้อมูล Call Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)