ที่ กท./eb.49/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้องานซื้อกระดาษ Thermal จำนวน 18,500 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)