ที่ กท./eb.5/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมปรับปรุงตู้ MDB และจัดการกำลังไฟฟ้าเพื่อให้เกิดสมดุลสำหรับอาคาร CCB พัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)