ที่ กท./eb.5/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้องานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 191 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)