ที่ กท./eb.50/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงสายใยแก้วนำแสงระหว่างด่านลาดกระบัง-ด่านบางบ่อ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01