ที่ กท./eb.51/2564 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาติดตั้งระบบบริหารจัดการหมายเลขโทรศัพท์แบบ IP (IP Telephony management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)