ที่ กท./eb.51/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานเปลี่ยนทดแทนเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น อาคารศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) ลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)