ที่ กท./eb.51/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา กม.119+000 ถึง กม.126+475 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)