ที่ กท./eb.52/2564 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารสำนักงานด่านฯ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)