ที่ กท./eb.52/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบโทรศัพท์ VoIP ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway VoIP Call Control) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)