ที่ กท./eb.54/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้องานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)