ที่ กท./eb.52/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งกำแพงกันเสียงบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 และหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)