ที่ กท./eb.53/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้องานซื้อกระดาษ Thermal จำนวน 22,000 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)