ที่ กท./eb.55/2564 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่เกิน 1,000 ซีซี จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)