ที่ กท./eb.55/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาติดตั้งทดแทนพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Wall Display และระบบ CCTV Steaming ห้อง Control Room อาคารศูนย์ควบคุมกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)