ที่ กท./eb.55/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงพร้อมบำรุงรักษาระบบตรวจจับรถผ่านด่านค่าธรรมเนียมเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบประมวลผลจราจร (Traffic Data Analytics) ที่ด่านฯ บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)