ที่ กท./eb.57/2564 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบควบคุมการจัดเก็บที่ช่องทาง (Lane Control System LCS) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ-ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)