ที่ กท./eb.6/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดพักรถ ลาดกระบัง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)