ที่ กท./eb.6/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)